ДНЗ 'Великобілозерський професійний аграрний ліцей'

 

Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 до Державного навчального закладу “Великобілозерський професійний аграрний ліцей”

на 2018 рік

 

         Правила прийому до ДНЗ “Великобілозерский професійний аграрний ліцей” у 2018 році розроблено на основі Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 р. № 499.

І. Загальна частина

1.1. До державного навчального закладу “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання).

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальному закладі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної  власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей”

на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей ” за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням  здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності  вступників;

-  вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і обумовлюють:

2.5.1. До ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” здійснюється прийом учнів з слідуючих професій:

Освітній рівень

Назва професії

Обсяг прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускника

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження за віком, медичними показниками

базова загальна середня освіта

Електрогазозварник

водій автотранспортних засобів

25

електрогазозварник             4 розряду

водій категорії “С” і “В”

3 роки

денна

15 років

Електромонтер з ремон ту і обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів

25

електромонтер

3 розряду;

 

водій категорії “С” і “В”

3 роки

денна

15 років

Кухар

25

кухар 4 розряду

2р.33тиж

денна

15 років

повна

загальна середня освіта

Офісний службовець (бухгалтерія)

25

офісний службовець (бухгалтерія)

1 рік

денна

17 років

2.5.2. Вступні випробування за всіма професіями проводяться з 15.08. по 19.08.2016 року у формі співбесіди, тестування (з фізики, математики, хімії, біології), контрольні роботи (диктант з української мови) згідно графіка затвердженого керівником ліцею. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-ти бальною системою.

2.5.3.Загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання:

 - до навчального закладу зараховуються вступники, які пройшли конкурсний відбір, за рейтинговим списком. З вступників, які мають однаковий конкурсний бал, першочергово зараховуються до навчального закладу ті, що мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата повну загальну середню освіту.

2.5.4. Оскарження результатів конкурсного відбору можливе при умові подання вступником заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний строк після їх оголошення.

2.5.6. Приймальна комісія працює в робочі дні з 800 до 1700 без обідньої перерви. Вихідні дні – субота, неділя.

2.5.7.Гуртожиток надається всім бажаючим вступникам без обмеження.

2.5.8.Вступники проходять медичний огляд за місцем проживання.

2.6.Строки проведення прийому на навчання до державного навчального закладу з 28.05. до 15.08.2016 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей”, вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток  розміром  3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України  “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1.Прийом до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

з/п

Назва професії

Вид конкурсного відбору

1

Електрогазозварник

водій автотранспортних засобів

за результатами вступних випробувань з української мови, фізики та математики

2

Електромонтер з ремон ту і обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів

за результатами вступних випробувань з української мови, фізики та математики

3

Кухар

за результатами середнього бала свідоцтв про базову загальну освіту

4.

Офісний службовець (бухгалтерія)

за результатами вступних випробувань з української мови та математики

4.2.Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом всього періоду прийому документів.

4.3.Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

- діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України “Про соціальні захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії  3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;.

- особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули1 під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” здійснюється наказом керівника ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 5.7.Зарахування до навчального закладу на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам,здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали  позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей”, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ “Великобілозерський професійний аграрний ліцей” здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Розглянуті та схвалені на засіданні педагогічної ради від 08.11.2017 протокол № 7

 

Затверджені наказом виконуючого обов’язки директора  від 13.11.2017 № 234

 Обновлен 27 дек 2017. Создан 13 мая 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником